Szálasi Ferenc Hadparancsa a Fegyveres Nemzethez!

Nemzetünk ezeréves történelmének válságos órájába érkezett.

A külső ellenség Hazánk földjén áll, megsemmisítésünkkel fenyeget.

Hazánk belső ellensége vele szövetkezett, hogy együttesen mérjék halálos csapásukat Nemzetünk életére.

Öncélú érdekcimboraság élősködött eddig Nemzetünk életén. És amikor Nemzetünk saját léte és életbiztonsága érdekében a szabadságharc fegyveréhez nyúlt, ez az érdekcimboraság, amelynek semmi köze nem volt Nemzetünkhöz, mindent elkövetett, hogy e szent harcban elbukjunk. Tette ezt azért, hogy önmaga hitvány és gyáva érdekeit még a Nemzet elpusztítása árán is Nemzetünk érdeke elé helyezze.

Ebbe a cimboraságba tartoznak mindazok, akik évtizedeken keresztül vezették Nemzetünk életét, felelős helyeken, a hatalom legteljesebb birtokában, de mégsem tartották kötelességüknek, hogy Nemzetünket kivezessék erkölcsi, szellemi és anyagi nyomorából.

Ez a cimboraság mindent alkotmányosnak és törvényesnek szentesített, ami önös érdekeit szolgálta. De Nemzetünk minden követelését a szebb, igazabb és jobb élet után alkotmányellenesnek és törvénytelennek minősített és kíméletlenül visszautasított.

Ez a cimboraság volt az, amely a Kormányzót önös érdekeinek eszközévé tette, őt a Nemzettel szembeállította.

Ez a cimboraság volt az, amely rávette a Kormányzót, hogy megszegje a Nemzetnek tett esküjét. Rávette, hogy Nemzetünk élet-halálharcának veszélyére, becsületének sérelmére csorbát ejtsen a szövetségesi hűségen és a határainkat velünk vérszövetségben védő német fegyvertárssal szemben kötelező bajtársiasságon.

De a Kormányzó eltűrte azt is, hogy a harcoló magyar és német csapatok hátában összeomlásukat célzó alattomos és gyilkos aknamunka folyjék.

A Kormányzó figyelmét 1936 októbere óta közvetlenül és közvetve, sorozatosan és mind sürgetőbben felhívtam, hogy Nemzetünkkel a legteljesebb egyetértésben, vele közös elhatározásban oldja meg azokat az életkérdéseket, amelyeket Európa minden egyes népének kezdeményezéséből meg kell oldania a természetes fejlődés történelmi parancsára, hogy így a nacionalista és szocialista Új Európa közösségének Nemzetünk is tagjává válhassék.

Ez az igyekezetem meddő maradt. Választanom kellett Nemzetünk és az alkotmány, az Igazság és a jog, az Élet és a törvény között. Nemzetünket, az Igazságot és az Életet választottam!

Csak ezzel a döntésemmel nyer élő alkotmányt a Nemzet, élő törvényt az Élet és élő jogot az Igazság.

Nemzetünk hű és felelős szolgálata parancsolja ezt számomra. Lépésemet a történelem igazolni és Nemzetünk akarata szentesíteni fogja. Ez hitem!

Nemzetünk élniakarása, hivatástudata és becsülete parancsolóan megkövetelte, hogy szabad akaratának és cselekedetének útjából eltávolítsa a létét veszélyeztető akadályokat.

Fennmaradásunk, életünk megtartásának egyedüli záloga:

Minden erőnk harcbavetése a történelmi harc döntő menetébe, hogy hűségesen, megalkuvás nélkül, becsületesen és győzelmesen fejezzük be a világtörténelem legnagyobb, legvéresebb és minden népnek sorsát és jövőjét jelentő küzdelmet Németország, Itália és Japán oldalán.

E döntő harcban Németország, Itália és Japán barátai a mi barátaink, ellenségei a mi ellenségeink.

E világot alakító harc a nacionalista és szocialista életrendet építi, benne Nemzetünk millió családjának, otthonának jólétével, életbiztonságával és Európa népbékéjének évszázadokra való biztosításával.

Az életerős, életet vezető népek és nemzetek ebben a világnézeti háborúban vívják ki a szó igaz és nemes értelmében szabadságukat, önállóságukat és függetlenségüket. Félreérthetetlenül és egyértelműen kell mindenkinek dönteni: vagy itt, vagy ott, de harcolnia kell és vállalnia kell döntéséért a teljes és senki másra át nem hárítható felelősséget. Nemzetünk a világ életerős és életvezető népeivel egyesült a végső és szent harcra és most is, mint eddig mindig az Élet és Igazság oldalán harcol.

Szabadságharcot vívunk. Követelménye, hogy mindenre való tekintet nélkül mindenki azonnal, vita és csüggedés nélkül, elszántan és törhetetlenül álljon harcba. Áruló, nemzetvesztő, néprontó, aki meggátolja Nemzetünk legteljesebb erőkifejtését, megbontja akarati egységét. E konkolyhintőket, cselszövőket, megalkuvásra kész szolgalelkeket, a józanság és tárgyilagosság mezében tetszelgő velőiggyávákat kérlelhetetlen kíméletlenséggel el kell távolítanunk tiszta cselekvésünk útjából. Harcunk alapelve: vagy megsemmisítünk, vagy megsemmisülünk! Más alapelvet nem ismerünk el se józannak, se tárgyilagosnak.

A parasztban, a munkásban, az értelmiségben, a nőben és az ifjúban kiteljesedő Nemzetünk fegyveres akaratának kifejezője, megtestesítője és végrehajtója Hazánk Fegyveres Ereje.

Fegyveres Erőnknek világnézetet kell vallania. Előírja ezt Szolgálati Szabályzata és esküje. Megkövetelt világnézetének parancsolt alapjai: az Istenfélelem, a Hazaszeretet és a bajtársiasság.

Az Istenfélelem erkölcsi magatartásának magva. A Hazaszeret Nemzetünkhöz való hűséget és az érte való önfeláldozást parancsolja. A Bajtársiasság az élet-halál útján járó harcok közösségi életének követelménye.

Nemzetünknek is világnézetet kell vallania, de ugyanazt, amit a hősi életszemléletén álló legértékesebb része önmaga számára kötelezően meghatároz és elismer.

Ellentét nem lehet közöttünk. Nemzetünkben az Istenfélelemnek a Krisztusi Tan erkölcsi valóságába kell torkollnia, a Hazaszeretetnek a cselekvő nacionalizmusba, a Bajtársiasságnak a megsegítő szocializmusba.

Meg kell látnunk a tényt, hogy az elbukott magyarországi rendszer halálos ellentétben állott és parancsolt világnézettel. Gyakorlati alappillérei, amelyeket a volt államhatalom minden tényezője szentesített és megvédett érdekünkben hozott törvényekkel és jogalkotásokkal, az Istenfélelem helyett az Istentelenség, a Hazaszeretet helyett a nemzetköziség hazátlansága, a Bajtársiasság helyett az érdekcimboraság voltak. Ezt a halálos ellentétet Nemzetünk és az alkotmánya, életünk és a törvények, igazságunk és a jogalkotások között mindenkorra ki kell küszöbölnünk és meg kell szüntetnünk.

Fegyveres Nemzetünk egy lélek, egy test, egy akarat, egy elszántság legyen az egyetlen cél hűséges és becsületes, véres és munkás szolgálatában: a Hungarista Magyar Birodalom kiharcolásában és felépítésében. E nacionalista és szocialista közösségünkből ki kell taszítani, el kell taposni, mint a férget, aki akár szóban, akár írásban, akár magatartásban, akár cselekedetben, nyíltan vagy burkoltan, szándékosan vagy ostobán vét Nemzetünk e megmásíthatatlan akarata ellen.

Hadseregünk a Fegyveres Nemzet acélökle, mellyel összetöri a az ellenségnek megsemmisítésünkre beállított akaratát és lehetetlenné teszi, hogy a jövőben velünk szemben és ellenünk újra felléphessen.

Hadseregünk megköveteli az otthontól, hogy sorakozzék fel mögötte rendbe és sorba, hogy a paraszt, a munkás, az értelmiségi, a nő és az ifjú összefogott munkával teremtse elő a döntő harc erkölcsi, szellemi és anyagi eszközeit, bocsássa ezeket rendelkezésére a kellő időben, a megkövetelt helyen, a szükséges mennyiségben és a megfelelő minőségben, hogy harcát, gyors döntés lehetőségével és győzelmesen tudja megvívni és befejezni.

Az otthon megköveteli hadseregétől, hogy kötelességét hősiesen és hűségesen mindhalálig teljesítse, legyen példaadó magatartásában a legsúlyosabb helyzetekben is, minden elhatározását és cselekedetét a hősi életszemlélet hassa át, a rendelkezésére adott harci eszközökkel úgy éljen, hogy fegyvereik erejével kényszerítse az élet igazságának elfogadására.

Fegyveres Nemzetünk otthona és hadserege között élet- társ- és sorsközösség kell létrejöjjön, melyet a nemzetvezetésnek és eszközének, az államhatalomnak kell elbonthatatlan életszervezetbe öntenie.

Nemzetünk erkölcsi, szellemi és anyagi teljességét, valamint politikai, gazdasági és társadalmi erőtényezőit állítjuk csatasorba. Vállalnunk és állanunk kell a megpróbáltatásokat és szenvedéseket. Nemzetünk számára csak így nyerhetünk életjogosultságot az életrendben. A még előttünk lévő áldozatos Út végén már tisztán látható a Cél: Nemzetünk nacionalista és szocialista szabadsága, önállósága és függetlensége az európai népek erkölcsi, szellemi és anyagi közösségében.

A csatákban és az otthon terrorbombázásainak poklában elesett hősi halottaink életáldozata nem volt és nem lesz hiába. Dicsőséges áldozatuk kötelez! Kötelez annak az életigazságnak megvalósítására, amelyért életünk feláldozását természetes és magasztos kötelességüknek tartották. Kötelez Nemzetünk legjobbjainak családjairól és otthonairól való gondoskodásra. Kötelezi azonban mindenekelőtt Nemzetünk vezetőit, hogy megakadályozzák harcoló hadseregünk és Nemzetünk hátbatámadását hitványak és gyávák által. Ellenük könyörtelenül kell eljárni. Aki hűtlenül és gyáván eldobja fegyverét, azt önmaga ellen fordította. Következményeiért önmagára vessen, aki orvtámadásával és gyávaságával ki akarja ütni Nemzetünk kezéből a fegyvert, melyet önvédelmére ragadott.

Ebben a Hadparancsban foglaltak mindenkire egyformán kötelezőek. A Fegyveres Erő minden egyes tagjára éppen úgy, mint a parasztra, a munkásra, az értelmiségire, a nőre és az ifjúra. Minden törvényt, rendeletet, szabályrendeletet e hadparancs értelme és szelleme szerint kell magyarázni, hozni és végrehajtani.

Sorsunk, jövőnk, jutalmunk olyan lesz, ahogyan harcolunk értük. Sem jobb, sem rosszabb; sem több, sem kevesebb. Érdemünk szerint kapjuk. Rajtunk múlik minden: ez Fegyveres és Dolgozó Nemzetünk történelmi feladata, áldozatos kötelessége, örömteljes felelőssége, de legelsősorban élniakarásának és becsületének kérdése.

A gyávát ketten fogjuk elemészteni: mi Hungaristák és az ellenség pusztítani akarása.

A bátrat ketten fogjuk elismerni: mi Hungaristák és Nemzetünk el nem múló hálája.

Hitem és meggyőződésem, hogy Nemzetünk történelmi kötelességét teljesíteni fogja és hogy Németország, Itália, Japán, valamint szövetségeseik oldalán a biztos győzelem felé halad.

Nemzetünk szolgálatában hálás köszönetet mondok a német nép lánglelkű Vezérének: Hitler Adolfnak, hogy mint hűséges bajtárs, segítségére van Nemzetünknek az életét eldöntő sorsnapjaiban. Ez a cselekedete újabb történelmi bizonyítéka annak, hogy Hitler Adolf, a német nép Vezére mindenkor a nacionalista és szocialista Európa-közösség minden egyes népének jólétét, életbiztonságát és életösszhangját alakítja ki. A Gondviseléstől rendelt útján, mint a nacionalista és szocialista Európa-közösség elhivatott Vezetője minden időben és minden körülmények között számolhat azzal, hogy Nemzetünk becsületesen és hűségesen fogja teljesíteni kötelességét.

Nemzetünk szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha!

Isten áldását kérem Nemzetünk nagy döntésére és előtte álló nagy harcára!

Kitartás!

Budapesten, 1944 év október 15.

Advertisements

Über 1magyarember fehér hunmagyar(Árpád, István)

Hazádnak rendületlenûl Légy híve, oh magyar; Bölcsõd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar.Ich bin magyarisch-germanischer Hunne, Geboren in Ungarn,einen Teil der Kindheit dort verbracht, ich kam in der Zeit des Kommunismus nach Deutschland,auch aus politischen Gründen,da ich deutsche ebenso wie ungarische Wurzeln habe(die Großeltern waren deutsche(Thüringen) Sieldler in Ungarn, da lag es am nächsten nach Deutschland(die 2. Heimat) zu kommen ,als von den Kommies verfolgte deutschstämmige wurden wir zu politischen Flüchtlingen da mein Opa Soldat im 2.WK gegen die jüdischen Bolshevisten war. Ich bin begeisterter Karpfenangler und mein Beruf ist Fahrradmechaniker, ich bin politisch interessiert und lasse mich nicht gerne von Leuten wie George Soros(aka Swarc György)und seinen Schergen verarschen.Ich habe eine,nein sogar 2 nationale Identitäten:Die ungarische sowie die deutsche.Da können die die Antifa Chaoten so oft,Fuck your national Identity grölen,wie sie wollen.Damit erreichen sie bei mir höchstens das Gegenteil.
Dieser Beitrag wurde unter Israel, Magyarország(Ungarn), No Mainstream Press abgelegt und mit verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Ich freue mich auf eure Meinungen.../Várom a megjegyzéseket.../Feel free to leave a comment

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s